FAQ

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament: CENTRO MEDIACIÓN BARCELONA C.I.F nº: B66218991 Adreça postal: Dr. Trueta 168, 08005 Barcelona;  Correu electrònic: info@centromediacionbarcelona.com

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels socis amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes de soci, l’organització d’activitats i campanyes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del simpatitzant de Centre mediació Barcelona

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a entitats vinculades a CENTRO MEDIACIÓN BARCELONA en l’àmbit de la formació, informació sobre mediació i gestió de conflictes, per a les mateixes finalitats referides anteriorment.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@centromediacionbarcelona.com

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

És el pagament per arrendament d’un habitatge d’una quantitat que no superi el 30% dels ingressos familiars.

Si la persona afectada per la hipoteca ha de destinar més del 60% dels seus ingressos per al pagament de la mateixa, podrà sol·licitar un quitament o rebaixa del capital que pot ser del 25% del total del deute.

És un període de temps en el qual només pagarem interessos, però no el capital del deute.

Per descomptat. A través de la mediació, podràs comunicar-te amb el teu veí d’una manera diferent. L’objectiu serà que pugui entendre com estàs vivint aquesta situació i com pot ajudar-te perquè tots dos pugueu gaudir del vostre descans.

Els processos legals per desocupar a persones solen ser lents. A través de la mediació podreu parlar amb ells perquè puguin entendre el que per a vosaltres significa aquesta situació.

És important si preveus que no pots pagar el lloguer que et posis en contacte amb l’arrendatari per comunicar. Pots utilitzar la mediació per arribar a un acord amb el propietari del pis i evitar iniciar accions legals.

Una sesión de mediación tiene una duración aproximada de una hora y media.

1- ACOLLIDA Expliquem el procés de mediació.

2- ENTREVISTA I RELAT DE LES PARTS Les persones que van a mediació ens expliquen la seva visió i la seva postura.

3- GESTIÓ DIFERÈNCIES A través de les diferents tècniques de mediació gestionem les diferències.

4- CREACIÓ D’ALTERNATIVES Es busquen solucions satisfactòries per a ambdues parts.

5- ACORDS CMB Centre Mediació Barcelona redacta el document amb els acords assolits.Iniciar la mediació és molt senzill.

Tan sols amb que un de vosaltres sol·liciti la mediació, via correu electrònic, whats App o per telèfon, serà suficient.

El número de sesiones de mediación varía en función de cada situación particular. Aunque el ritmo de las sesiones lo marcan las mismas partes, las mediaciones suelen estar en un mínimo de 2 sesiones y un  máximo de 8.

Iniciar la mediació és molt senzill. Tan sols amb que un de vosaltres sol·liciti la mediació, via correu electrònic, WhatsApp o per telèfon, serà suficient.

Nosaltres ens encarregarem de contactar amb l’altra part perquè iniciï el procés.

Consulta les nostres tarifes.

Hi pot haver un o dos mediadors per sessió.

El mediador és la persona encarregada de mantenir la situació sota control, gestionant els temps i mantenint un ambient de comunicació no violenta.

Sou vosaltres els que resoleu els conflictes, el mediador guiarà a les parts perquè siguin elles mateixes qui puguin arribar a un acord.

Les parts que poden estar implicades són il·limitades.

Encara que arribar a un acord és l’objectiu principal dels implicats, no sempre s’aconsegueix.

Per descomptat. En la mediació podeu arribar tu i la teva parella als acords que considereu adequats. També podeu anar-hi amb els vostres advocats, o ser assessorats per ells. Després, amb l’acord que arribeu a la mediació, l’advocat s’encarregarà de redactar en forma jurídica (el conveni regulador) perquè tingui efecte davant d’un jutge.

Les parts són les que decideixen com pagar el procés. Qualsevol fórmula és vàlida.

Cada sessió s’abonarà al finalitzar.

La mediació és un procés voluntari, de manera que en qualsevol moment, si una de les parts decideix no continuar amb el procés, és totalment lliure de deixar-ho.

Per descomptat. Si alguna de les parts, o totes dues, requereixen d’ajuda d’un terapeuta, es pot dur a terme alhora que s’avança en el procés de mediació.

El conveni regulador és un document en el qual s’estableix de forma molt àmplia el règim de custòdia i visites. Aquesta manca de definició davant de la complexitat de la realitat, fa que puguin sorgir disputes per infinitat de qüestions nímies. És per aquest motiu, que, el pla de parentalitat, s’ha d’annexar al conveni regulador. En cas de no tenir fills, en el conveni regulador es podran definir tots els temes que la parella desitgi, com ara pagues compensatòries, repartiment patrimonial …

L’acord de mediació és un document que redacta el mediador on es plasmen els pactes als quals han arribat en el procés de mediació.

En cas de divorci, és en l’acord on es redactaran tots els temes relacionats amb els fills i amb el repartiment dels béns patrimonials.

Si les parts volen l’aprovació judicial de l’acord de mediació, han de dur a un advocat perquè aquest li doni forma legal, és a dir, que el transformi en un conveni regulador.

Sí. Abans o després d’una mediació, hi ha la possibilitat d’acudir a la via judicial, però no durant el seu procés.

En l’arbitratge, les parts, de comú acord, decideixen deixar en mans d’un tercer (l’àrbitre) la resolució de la situació en conflicte.

En la mediació, els experts mediadors acosten les postures de les parts per poder arribar a un acord. S’arriba a una solució dialogada i voluntària, decidida per les parts.

No és necessari.

És el mateix. Amb la mediació, hi ha la possibilitat de conciliar els interessos de les dues parts per així finalitzar amb un divorci de mutu acord.

És decisió de les parts assistir amb o sense advocat.

Els acords assolits a través de mediació poden convertir-se en escriptura pública, a través del notari. En aquest cas, si s’incompleixen els acords, un jutge pot exigir el compliment.

Segons el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, el pla de parentalitat és un dels continguts bàsics del conveni regulador. Aquest haurà de presentar tant si el procés és de mutu acord com si és contenciósEl pla de parentalitat és un instrument basat en l’autonomia dels progenitors i dirigit a ordenar les qüestions principals que poden afectar els fills comuns, en cas de ruptura de la relació dels progenitors. Aquest pla de parentalitat obliga els progenitors a anticipar-se a situacions previsibles, i així tenir pautes d’actuació.Contingut:

a) El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. Si han d’incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

b) Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

c) La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si cal, com s’han de repartir els costos que generin.

d) El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

e) El règim d’estada dels fills amb cadascun dels progenitors en període de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per la seva família.

f) El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de temps lliure si és necessari.

g) La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.

h) La manera de prendre decisions relatives al canvi de domicili ia altres qüestions relatives als fills.Els mediadors familiars s’encarregaran del redactat del pla de parentalitat.

En cas de ser necessari, des del  CMB Centre Mediació Barcelona, ​​comptem amb advocats als quals, de mútua acord, es podrà lliurar el document per a ser ratificat davant el jutge.

 

Si decideixes portar l’acord davant un notari, aquest li donarà la força pública perquè, en cas d’incompliment, el jutge exigeixi el seu compliment.